SCHADEFORMULIER

Voorwoord
Niemand zit te wachten op een formulier dat moet worden ingevuld. We hebben allemaal een hekel aan ‘die paarse krokodil’ ofwel bureaucratie. Maar zie dit formulier meer als een soort van checklist om alle benodigde info op efficiënte wijze te verzamelen. Als een soort hulpmiddel.

Beste bezoeker,

Wat ontzettend jammer dat u op deze pagina bent beland. Want dat houdt in, dat bij één van de transporten die wij voor u hebben geregeld, schade is ontstaan. Maar waar gewerkt wordt, vallen nou eenmaal spaanders.

Om de informatie rondom schadegevallen op een efficiënte wijze te verzamelen, hebben we een digitale formulier ontwikkeld. We realiseren dat elk schadegeval op zichzelf staat. Het is dan ook onmogelijk om voor elk scenario een 100% sluitende procedure/formulier te ontwikkelen. We vertrouwen er echter op dat dit formulier in de meeste gevallen een flinke zet in de goede richting geeft. Als u dit formulier heeft ingevuld en ingediend (evt. bijlagen mee gestuurd) ontvangt u hiervan via de mail een bevestiging voor ontvangst. 

Alle relevante informatie stuur ik uiteraard direct door naar de vervoerder zodat zij zo snel mogelijk alle info door kan sturen naar de verzekering.

Friendly question: het formulier is vrij nieuw, dus mocht u iets tegen komen wat niet klopt of wat beter kan, dan verneem ik dat graag. Ook als u iets mist, dan zou ik dat graag willen weten. Stuur dan AUB een mail naar andre@vanvlietlogistics.com? Bij voorbaat dank.

Wilt u eerst een eenvoudige uitleg over schades en verantwoordelijkheden, dan kunt u klikken op de knop ‘Algemene info’. Maar als u direct door wilt naar het formulier kunt u klikken op de knop ‘Naar formulier’.

Met vriendelijke groet,
VAN VLIET LOGISTICS B.V.


André Niquet
Head of Finance / BI

Aansprakelijkheid

Voordat u het formulier opent, wijzen wij u allereerst op het volgende.

Zoals bekend, is Van Vliet Logistics BV ‘juridisch gezien’ een expediteur. Wij ontzorgen u door uw transporten te verzorgen samen met onze (vaste) business partners. Wij hebben zelf geen ‘eigen wielen’.

Zo lang wij onze rol als tussenpersoon goed vervullen (dus alle informatie van onze opdrachtgever juist en volledig doorgeven aan de vervoerder en andersom) kunnen wij uiteraard geen transportschade veroorzaken.

Maar omdat u ons de opdracht heeft gegeven is het gebruikelijk dat u ons aansprakelijk stelt voor schades die zijn ontstaan tijdens het transport. hetgeen moet blijken uit de CMR. Een uitgebreide uitleg volgt hieronder.

Deze aansprakelijkheid zullen wij vervolgens formeel “doorleggen” aan de betreffende vervoerder.  die  – op een aantal uitzonderingen na – netjes verzekerd zijn voor ontstane schade tijdens transport,  (art. 17 lid 2 en 3 CMR).

Deze wettelijke aansprakelijkheid is vastgelegd in:

Binnenlands vervoerAlgemene vervoerscondities (AVC)
Buitenlands vervoerCMR condities

Beide condities zijn dwingend recht waarvan niet afgeweken mag worden.

De aansprakelijkheid van een expediteur is vastgelegd in de zogenaamde FENEX – condities.

Belangrijke punten in CMR condities

Vervoerder is aansprakelijk vanaf moment van laden tot moment van lossen van de goederen.
Goederen dienen transportdeugdelijk
verpakt te zijn

Aansprakelijkheid is beperkt tot de aansprakelijkheidslimiet (art.17, lid 1 CMR)

De vervoerder is binnen het kader van de CMR aansprakelijk voor alle schade ontstaan door geheel of gedeeltelijk verlies en/of beschadigingen van/aan de vervoerde zaken. De schadevergoeding wordt berekend naar de waarde van de goederen op de plaats en tijd van de inontvangstneming door de vervoerder.
De schadevergoeding is echter gelimiteerd op 8,33 SDR (ca. € 9.00) per kg beschadigd en/of verloren gegane brutogewicht!!
Daarom adviseren wij onze opdrachtgevers om zich bij hoogwaardige goederen, een aanvullende "goederentransportverzekering" af te sluiten.
BELANGRIJKE INFO

De vrachtbrief levert
volledig bewijs

Bij gebreke van vermelding op vrachtbrief wordt vermoed, dat goederen bij de inontvangstneming op laadplaats en/of aflevering op plaats van bestemming in goede staat verkeren

CMR --> moment ontstaan schade

De vrachtbrief moet in feite uitwijzen in welke fase de schade is ontstaan.  Zodra de vervoerder bij de laadplaats weg rijdt en op de vrachtbrief is niet aangetekend dat de goederen beschadigd of niet compleet waren, dan wordt er verondersteld dat de goederen in goede staat waren toen de goederen werden geladen in de vrachtwagen. Mocht bij het lossen blijken dat de goederen beschadigd zijn, dan wordt verondersteld dat de schade derhalve tijdens transport is ontstaan, dus is de vervoerder hiervoor aansprakelijk. 

Maar indien er schade is geconstateerd en op de vrachtbrief is geen aantekening te vinden over schade dan wordt verondersteld dat de goederen naderhand zijn beschadigd op het losadres.  

Schematisch:

Schema waarmee wordt bepaald wanneer schade ontstaan is

SCHADE IS ONTSTAAN TIJDENS TRANSPORT

Uit de vrachtbrief blijkt dus dat schade is ontstaan tijdens het transport. In dat geval kunt u middels onderstaande groene knop het digitale formulier openen. 

Het formulier biedt de mogelijkheid bijlagen mee te sturen.

DATA COLLECTION NEW CUSTOMER

GENERAL INFO

CONTACTS

ADMINISTRATION

OPERATIONAL

E-mailadres(sen) statusupdate

On the days when your transport(s) are loaded and/or unloaded, you can automatically receive a status update by email during the morning from us. If you are interested in this, you can enter one or more email addresses here.

VAT on invoice (default)

Here you can indicate which VAT percentage will probably APPLY IN MOST CASES.


Way of billing

By default we send our invoice as soon as we have received the CMR. After which we'll send the CMR attached to our invoice.

But more and more often we are requested not to send the CMR anymore, however to keep it in such a way that they can request it afterwards if needed.

 


Date / approval


Van Vliet Logistics BV uses a payment term of 30 days after the invoice date