AVG / Privacyverklaring

Van Vliet Logistics BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens zijn:
https://vanvlietlogistics.com
Koning Willem-Alexanderlaan 191
2761 HK ZEVENHUIZEN
+31-(0)180-769263

De heer André Niquet is de “Functionaris Gegevensbescherming” en is te bereiken op bovengenoemd telefoonnummer of via e-mail: mike@vanvlietlogistics.com

Van Vliet Logistics BV verwerkt uw bedrijfs- c.q. persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten of wij die van u.

Deze gegevens zijn bij u opgevraagd en door u zelf verstrekt. Wij verzamelen GEEN informatie via onze website.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Firmanaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadressen
 • BTW nummer
 • KvK nummer
 • Bankgegevens (evt)
 • Contactpersonen (namen en contactinfo)
 • Uw website

Van Vliet Logistics BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers

Van Vliet Logistics BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Van Vliet Logistics BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals voor uitvoering van onze boekhouding en gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Van Vliet Logistics BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Vliet Logistics BV) tussen zit.

Van Vliet Logistics BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Logistic Planet – Logistiek systeem voor het vastleggen van operationele informatie
 • Unit4 Multivers – boekhouding
 • Office 365 – algemene kantoorsoftware

Van Vliet Logistics BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren hiervoor wettelijke bewaartermijnen voor de diverse documenten.

Van Vliet Logistics BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Van Vliet Logistics BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Vliet Logistics BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mike@vanvlietlogistics.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u vriendelijk om – met uw verzoek – een kopie ID bewijs mee te sturen van iemand die uw firma rechtsgeldig kan vertegenwoordigen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Van Vliet Logistics BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de “Autoriteit Persoonsgegevens”. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Als u echter de indruk heeft dat uw/onze gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Mike de Jager (mike@vanvlietlogistics.com)

Zevenhuizen, 29 april 2018

 

DATA COLLECTION NEW CUSTOMER

GENERAL INFO

CONTACTS

ADMINISTRATION

OPERATIONAL

E-mailadres(sen) statusupdate

On the days when your transport(s) are loaded and/or unloaded, you can automatically receive a status update by email during the morning from us. If you are interested in this, you can enter one or more email addresses here.

VAT on invoice (default)

Here you can indicate which VAT percentage will probably APPLY IN MOST CASES.


Way of billing

By default we send our invoice as soon as we have received the CMR. After which we'll send the CMR attached to our invoice.

But more and more often we are requested not to send the CMR anymore, however to keep it in such a way that they can request it afterwards if needed.

 


Date / approval


Van Vliet Logistics BV uses a payment term of 30 days after the invoice date