Aandachtspunten gebruik CMR

Onjuist / onvolledig ingevulde CMR

Helaas moeten we regelmatig concluderen dat een groot deel van de CMR’s die wij ontvangen, onjuist of onvolledig is ingevuld.
Omdat in de meeste gevallen het transport vlekkeloos verloopt, is er geen haan die kraait naar deze tekortkomingen. Maar een juist en volledig ingevulde vrachtbrief is in het belang van alle partijen / belanghebbenden.

Strengere controles

Natuurlijk kan je stellen dat alle velden volledig en juist moeten worden ingevuld, maar inmiddels realiseren wij dat in de praktijk helaas niet haalbaar is. 
Maar er zijn vakken op de CMR die absoluut goed moeten zijn ingevuld en opgevolgd. Gewoon vanwege de hieraan gerelateerde risico’s. 
Op deze belangrijke punten zullen we  extra controleren. Het gaat hierbij om de volgende vakken:

 • Vak 1 Expediteur
  Hier mag absoluut niet onze naam worden vermeld!
 • Vak 16 – Transporteur
  Hier mag absoluut niet onze naam worden vermeld!
 • Vak 17 Opvolgende vervoerders
  Hier mag absoluut niet onze naam worden vermeld!

Het is ons voornemen om hier kritischer op te controleren. Dit, in ieders belang!

Stichting beurtvaartadres heeft een zeer uitgebreid document geschreven over ‘de vrachtbrief’. Deze kunt u hier vinden. 

Relevante informatie vakken CMR

Hieronder ziet u een kopie van een CMR. Zodra u met uw muis een vak selecteert ziet u links alle relevante informatie. 

CMR

CMR
Vak 01 - Afzender Vak 02 - Geadresseerde Vak 03 - Plaats (bestemd) voor de aflevering der goederen (plaats, land) Vak 04 - Plaats en datum van inontvangstneming der goederen Vak 05 - Bijgevoegde documenten Vak 06 - Merken en Nummers Vak 07 - Aantal colli Vak 08 - Wijze van verpakking Vak 09 - Aard der goederen Vak 10 - Statistisch nummer Vak 11 + 12 -: Brutogewicht in kg / Volume in m3 Vak 13 - Instructies afzender Vak 14 - Frankeringsvoorschrift Vak 15 - Remboursement Vak 16 - Vervoerder (naam, adres, land) +++ Vak 17 - Opvolgende vervoerders (naam, adres, land) +++ Vak 18 - Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder Vak 19 + 20 - Speciale overeenkomsten + te betalen Vak 21 - Opgemaakt te Vak 21 - Handtekening en stempel van de afzender Vak 23 - Handtekening en stempel van de vervoerder Vak 24 - Handtekening en stempel van de geadresseerde

Vak 01 - Afzender

Een vaak veronachtzaamd punt bij het opmaken van de CMR-vrachtbrief is het invullen van de afzender (vakje 1).

In de wet is de afzender in vakje 1 als volgt gedefinieerd: “de contractuele wederpartij van de vervoerder” (art. 8:1090 BW), dus in principe diegene die de vervoerder voor zijn werk zal betalen.

Wij snappen dan ook heel goed dat wanneer het laadadres geen CMR kan/wil opmaken, om wat voor reden dan ook, de vervoerder die dan - te goeder trouw - het initiatief neemt, geneigd is “Van Vliet Logistics BV” in vak 1 in te vullen. Immers, de vervoerder heeft alleen contact met ons gehad en wij zijn tenslotte diegene die zijn rekening betalen. Maar dit is pertinent onjuist!!

Wij zijn namelijk alleen tussenpersoon en regelen het transport voor onze opdrachtgevers. De transportkosten die de vervoerder aan ons in rekening brengt, berekenen wij  door aan onze opdrachtgever. Mogelijk factureert deze partij het ook weer op haar beurt door.
UITEINDELIJK is er één partij die de vrachtkosten NIET kan doorberekenen: in de meeste gevallen: de eigenaar van de goederen. Deze naam dient te worden vermeld in vak 1, hetgeen in de meeste gevallen geen bekend gegeven is bij de vervoerder. De kans is groot dat deze informatie wel bekend is op het laadadres.

Maar wat i.i.g. van groot belang is: hier mag absoluut niet onze naam worden vermeld!!

Vak 02 - Geadresseerde

Hij is degene aan wie de goederen moeten worden afgeleverd.

Dit gaat meestal goed. Geen aandachtspunt!

Vak 03 - Plaats (bestemd) voor de aflevering der goederen (plaats, land)

Vul hier de afgesproken plaats van bestemming in. Dit kan een ander adres zijn dan van
de geadresseerde (zie opmerking bij vakje 2).

Dit gaat meestal goed. Geen aandachtspunt!

Vak 04 - Plaats en datum van inontvangstneming der goederen

Bevat de plaats en datum van het in ontvangst nemen van de goederen.

Met de inontvangstneming begint de periode dat de vervoerder verantwoordelijk is voor de goederen en meegegeven documenten

Dit gaat meestal goed. Geen aandachtspunt!

Vak 05 - Bijgevoegde documenten

Hier staan eventuele documenten in die de chauffeur samen met de goederen meekrijgt.

De vervoerder is verplicht om de meegekregen documenten op de juiste wijze te behandelen maar is niet verplicht deze te controleren!

Vak 06 - Merken en Nummers

Graag op de vrachtbrief vermelde of door de afzender (uw opdrachtgever) opgegeven merken en nummers controleren en te vergelijken met de merken en nummers op de te vervoeren goederen.

Eventuele verschillen graag aanmerken in vakje 18 van de CMR.

Vak 07 - Aantal colli

AUB de chauffeur goed laten controleren of de door de afzender opgegeven aantal colli klopt door deze te vergelijken met het aantal te vervoeren colli.
Evt. verschillen graag bemerken in vakje 18 van de CMR-vrachtbrief.

Belangrijk: Als het onmogelijk is om het op de vrachtbrief vermelde aantal colli te tellen, dan moet uw chauffeur daarover in vakje 18 een gemotiveerd voorbehoud maken.

Vak 08 - Wijze van verpakking

AUB chauffeur verzoeken de uiterlijke staat van de goederen goed te controleren.

Als de verpakking en/of goederen bij de in ontvangstneming beschadigd zijn, verzoeken wij u vriendelijk om uw chauffeur te vragen daarover in vakje 18 een gemotiveerd voorbehoud te maken en ons hiervan meteen op de hoogte te stellen

Vak 09 - Aard der goederen

Vriendelijk verzoek aan de chauffeur om te checken (indien mogelijk) of goederen overeenkomen met wat opgegeven is.

Indien er mogelijk sprake is van Gevaarlijke Goederen terwijl dit niet was opgegeven: meteen ons op de hoogte te stellen AUB? Bvd.

Vak 10 - Statistisch nummer

Geen bijzonderheden

Vak 11 + 12 -: Brutogewicht in kg / Volume in m3

Geen bijzonderheden

Vak 13 - Instructies afzender

Let op: dit vak kan zeer belangrijke info c.q. instructies bevatten van de afzender. Bijv: temperatuur -/- 18 graden C, of 'vóór aflevering afzender bellen'. Ook kan hier instructies staan m.b.t. douane documenten.

Vak 14 - Frankeringsvoorschrift

Geen bijzonderheden

Vak 15 - Remboursement

Zeer zelden wordt dit vak nog gebruikt, maar wees gewaarschuwd: als de goederen zijn afgeleverd zonder inning van het remboursbedrag, is de vervoerder hiervoor aansprakelijk!

Vak 16 - Vervoerder (naam, adres, land) +++

Hier mag onder GEEN BEDING de naam Van Vliet Logistics BV staan!

Als dat wel het geval is: AUB doorhalen en de juiste naam vermelden!!!

Vak 17 - Opvolgende vervoerders (naam, adres, land) +++

Hier mag onder GEEN BEDING de naam Van Vliet Logistics BV staan!

Als dat wel het geval is: AUB doorhalen en de juiste naam vermelden!!!

Vak 18 - Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder

Hier kunt uw chauffeur voorbehouden en opmerkingen vermelden.

Teken met name aan:

 • afwijkingen in het aantal colli, en;
 • opmerkingen over de uiterlijke staat van de goederen bij inontvangstneming.
  Dit in verband met de controleplicht van de vervoerder (zie pagina 15 bij vakje 6 en 7).

Belangrijk: Als u of uw chauffeur bij het laden schade constateert maar hiervan geen voorbehoud/aantekening maakt op de vrachtbrief , maar de geadresseerde wel bij het lossen , dan wordt verondersteld dat de schade tijdens het transport is ontstaan.  Het ontbreken van voorbehouden op de vrachtbrief kan u in een moeilijke bewijspositie plaatsen. Achteraf bewijzen dat de bij aflevering geconstateerde schade is ontstaan vóórdat het transport aanving is heel moeilijk.

Vak 19 + 20 - Speciale overeenkomsten + te betalen

Geen bijzonderheden

Vak 21 - Opgemaakt te

AUB goed laten controleren of deze gegevens kloppen.

Vak 21 - Handtekening en stempel van de afzender

Geen bijzonderheden

Vak 23 - Handtekening en stempel van de vervoerder

Geen bijzonderheden

Vak 24 - Handtekening en stempel van de geadresseerde

Geadresseerde dient naast zijn handtekening bij voorkeur ook zijn stempel te plaatsen, en bovendien de plaats en datum van in ontvangstneming te vermelden.

Zichtbare schade moet de geadresseerde direct op de vrachtbrief aantekenen;

Voor onzichtbare schade kan nog zeven (werk)dagen na aflevering een schriftelijk voorbehoud bij u worden gemaakt;

Ontbreekt een voorbehoud van de geadresseerde, dan wordt vermoed dat u de goederen heeft afgeleverd, zoals u die in ontvangst heeft genomen. Een afgetekende vrachtbrief is hierdoor een belangrijk bewijsstuk voor de vervoerder;

Uitleg vakjes

Hieronder hebben we per vak op de CMR uitgelegd met de 

Een vaak veronachtzaamd punt bij het opmaken van de CMR-vrachtbrief is het invullen van de afzender (vakje 1).
In de wet is de afzender in vakje 1 als volgt gedefinieerd: “de contractuele wederpartij van de vervoerder” (art. 8:1090 BW), dus in principe diegene die de vervoerder voor zijn werk zal betalen.
Aangezien de vervoerder alleen contact heeft met ons en wij zijn rekening betalen is het in beginsel best logisch dat als de vervoerder de CMR maakt, hij/zij geneigd is “Van Vliet Logistics B.V.” in te vullen.
Maar onze vervoerder zou eigenlijk beter moeten weten: want wij bemiddelen alleen en zijn wij niet diegene die UITEINDELIJK de vracht moet betalen – zijnde de hoofdverplichting van de afzender.

Overigens zegt artikel 16 van het CMR Verdrag dat de afzender verplicht is de kosten te vergoeden die de uitvoering van de ontvangen instructies met zich meebrengt. Een extra bewijs dat het belangrijk is om vakje 1 goed in te vullen.
Check: hier mag niet onze naam staan!!

Hij is degene aan wie de goederen moeten worden afgeleverd.

Dit gaat meestal goed. Geen aandachtspunt!

Vul hier de afgesproken plaats van bestemming in. Dit kan een ander adres zijn dan van
de geadresseerde (zie opmerking bij vakje 2).

Dit gaat meestal goed. Geen aandachtspunt!

Bevat de plaats en datum van het in ontvangst nemen van de goederen.

Met de inontvangstneming begint de periode dat de vervoerder verantwoordelijk is voor de goederen en meegegeven documenten

Dit gaat meestal goed. Geen aandachtspunt!

Hier staan eventuele documenten in die de chauffeur samen met de goederen meekrijgt.

De vervoerder is verplicht om de meegekregen documenten op de juiste wijze te behandelen maar is niet verplicht deze te controleren!

Graag op de vrachtbrief vermelde of door de afzender (uw opdrachtgever) opgegeven merken en nummers controleren en te vergelijken met de merken en nummers op de te vervoeren goederen.

Eventuele verschillen graag aanmerken in vakje 18 van de CMR.

AUB de chauffeur goed laten controleren of de door de afzender opgegeven aantal colli klopt door deze te vergelijken met het aantal te vervoeren colli.
Evt. verschillen graag bemerken in vakje 18 van de CMR-vrachtbrief.

Belangrijk: Als het onmogelijk is om het op de vrachtbrief vermelde aantal colli te tellen, dan moet uw chauffeur daarover in vakje 18 een gemotiveerd voorbehoud maken.

AUB chauffeur verzoeken de uiterlijke staat van de goederen goed te controleren.

Als de verpakking en/of goederen bij de in ontvangstneming beschadigd zijn, verzoeken wij u vriendelijk om  

 • uw chauffeur te vragen daarover in vakje 18 een gemotiveerd voorbehoud te maken
 • en ons hiervan meteen op de hoogte te stellen 

Vriendelijk verzoek aan de chauffeur om te checken (indien mogelijk) of goederen overeenkomen met wat opgegeven is.

Indien er mogelijk sprake is van Gevaarlijke Goederen terwijl dit niet was opgegeven: meteen ons op de hoogte te stellen AUB? Bvd.

Geen bijzonderheden

Teken geconstateerde afwijkingen op de vrachtbrief aan in vakje 18 AUB.

Hier mag onder GEEN BEDING de naam Van Vliet Logistics BV staan!

Als dat wel het geval is: AUB doorhalen en de juiste naam vermelden!!!

Hier mag onder GEEN BEDING de naam Van Vliet Logistics BV staan!

Als dat wel het geval is: AUB doorhalen en de juiste naam vermelden!!!

Hier kunt uw chauffeur voorbehouden en opmerkingen vermelden.

Teken met name aan:

 • afwijkingen in het aantal colli, en;
 • opmerkingen over de uiterlijke staat van de goederen bij inontvangstneming.

Dit in verband met de controleplicht van de vervoerder (zie pagina 15 bij vakje 6 en 7).


Belangrijk: Als u of uw chauffeur bij het laden geen voorbehoud op de vrachtbrief maakt, dan wordt
er vanuit gegaan dat u de goederen in goede staat heeft ontvangen. Maakt de geadresseerde bij het lossen wel een voorbehoud voor schade, dan wordt vermoed dat de schade tijdens het transport is ontstaan;

Het ontbreken van voorbehouden op de vrachtbrief kan u in een moeilijke bewijspositie plaatsen. Achteraf bewijzen dat de bij aflevering geconstateerde schade is ontstaan
vóórdat het transport aanving is heel moeilijk.

Laat de chauffeur AUB goed kijken of de datum klopt?

Geadresseerde dient naast zijn handtekening bij voorkeur ook zijn stempel te plaatsen, en bovendien de plaats en datum van in ontvangstneming te vermelden.

Zichtbare schade moet de geadresseerde direct op de vrachtbrief aantekenen;

Voor onzichtbare schade kan nog zeven (werk)dagen na aflevering een schriftelijk voorbehoud bij u worden gemaakt;


Ontbreekt een voorbehoud van de geadresseerde, dan wordt vermoed dat u de goederen heeft afgeleverd, zoals u die in ontvangst heeft genomen. Een afgetekende vrachtbrief is hierdoor een belangrijk bewijsstuk voor de vervoerder;

DATA COLLECTION NEW CUSTOMER

GENERAL INFO

CONTACTS

ADMINISTRATION

OPERATIONAL

E-mailadres(sen) statusupdate

On the days when your transport(s) are loaded and/or unloaded, you can automatically receive a status update by email during the morning from us. If you are interested in this, you can enter one or more email addresses here.

VAT on invoice (default)

Here you can indicate which VAT percentage will probably APPLY IN MOST CASES.


Way of billing

By default we send our invoice as soon as we have received the CMR. After which we'll send the CMR attached to our invoice.

But more and more often we are requested not to send the CMR anymore, however to keep it in such a way that they can request it afterwards if needed.

 


Date / approval


Van Vliet Logistics BV uses a payment term of 30 days after the invoice date